Algemene verkoopsvoorwaarden

Toepassing

Door bestelling verklaart de klant kennis te hebben genomen van deze AV en deze integraal te aanvaarden.

Iedere voorwaarde dient afzonderlijk te worden beschouwd. Bij gebeurlijke ongeldigheid van een voorwaarde, geheel of gedeeltelijk, zal deze vervangen worden door een bepaling die wel geldig is.

Indien wij verzaken aan een voorwaarde in deze AV, betekent dit niet dat wij verzaken aan onze gehele AV. De verzaking geldt in voorkomend geval voor de betrokken opdracht, maar niet voor andere.

Wij behouden ons het recht voor om onze AV te allen tijde eenzijdig te wijzigen. Deze gaan in 15 dagen na bekendmaking tenzij de klant schriftelijk meedeelt deze niet te aanvaarden, in welk geval de oude blijven gelden.

Prijzen

Onze prijzen zijn uitgedrukt in EUR, zonder BTW of andere belastingen en exclusief verplaatsings-, verblijfs- en andere kosten.

Onze prijzen zijn gebaseerd op de hoogte van o.a. loonkosten, inbegrepen consultant fees, sociale premies en overheidslasten, verplaatsingskosten en verzekeringspremies. In geval van verhoging van één of meer van deze prijsfactoren zijn wij gerechtigd onze prijzen dienovereenkomstig te verhogen en dit in overeenstemming met de wettelijk toegelaten normen.
Wij hebben het recht om onze tarieven voor interim management en consultancy periodiek aan te passen op basis van de hiernavolgende formule: Nieuwe prijs = Basis prijs * (0.2 + Nieuwe index / Aanvangsindex * 0.8) waarbij geldt:

  • Basis prijs: prijs bij aanvang van de overeenkomst;
  • Aanvangsindex: het indexpercentage toepasselijk op de lonen van Paritair comité 200 een maand vóór aanvang van de overeenkomst
  • Nieuwe index: het indexpercentage toepasselijk op de lonen van Paritair comité 200 van de maand voorafgaand aan de indexering.

Totstandkoming overeenkomst

Tenzij indien uitdrukkelijk anders vermeld, zijn al onze offertes, prijsopgaven en bestekken vrijblijvend, indicatief en steeds voor herziening vatbaar en geldig voor een periode van 14 dagen.

Wij zijn slechts gebonden door een opdracht/bestelling nadat deze schriftelijk door ons werd bevestigd. De overeenkomst ontstaat bij verzending van onze schriftelijke bevestiging aan de klant.

Diensten

Wij leveren onze diensten/ producten steeds op een ‘best effort’ basis.

Het is ons toegestaan om voor de uitvoering van onze diensten/ levering van producten beroep te doen op derden

Aanvaarding

Elke klacht inzake de diensten/producten moet op straffe van verval per aangetekend schrijven aan BrainTower BVBA kenbaar gemaakt worden binnen 8 werkdagen nadat de klant het gebrek heeft of kon ontdekken.

Facturen die niet binnen een termijn van 8 werkdagen na factuurdatum bij aangetekend schrijven geprotesteerd zijn, worden geacht aanvaard te zijn.

Bij een door ons aanvaarde klacht hebben wij het recht om – naar onze keuze – in vervanging dan wel overeenstemmende terugbetaling te voorzien, zonder bijkomende schadevergoeding.

Aanvaarding

Onze facturen zijn contant betaalbaar in EUR op het adres van onze maatschappelijke zetel en uiterlijk binnen de 8 werkdagen na factuurdatum, tenzij anders bepaald.

Klachten, van welke aard ook, schorten de betalingsverplichting in hoofde van de klant niet op.

Bij niet-tijdige betaling van een van onze facturen:
(i) zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd zijn van 10% per jaar alsmede een forfaitaire schadevergoeding van 10% op het nog verschuldigde bedrag, met een minimum van 150 €;
(ii) zijn wij gerechtigd om, zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder enige vergoeding verschuldigd te zijn, de betrokken levering van diensten/producten op te schorten evenals andere voor de klant nog uit te voeren opdrachten, onverminderd ons recht om de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden;
(iii) worden alle andere niet-vervallen schuldvorderingen op de klant van rechtswege en zonder ingebrekestelling opeisbaar en kunnen wij tot compensatie overgaan.

Wij zijn te allen tijde gerechtigd betalingswaarborgen of voorschotten te vragen en de uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat die waarborgen of voorschotten werden ontvangen

Beëindiging

Bij verbreking door de klant van een opdracht of bij ontbinding ingevolge diens wanprestatie, zal deze aan ons een forfaitaire vergoeding verschuldigd zijn overeenstemmend met 70% van de nog door ons aan de klant te factureren vergoedingen, onverminderd, in geval van wanprestatie, ons recht om hogere bewezen schade te vorderen. Reeds gefactureerde bedragen blijven steeds verschuldigd.

Wij kunnen de overeenkomst met onmiddellijk ingang en zonder vergoeding beëindigen bij ernstige wanprestatie in hoofde van de klant, bij faillissement, bij objectief vaststelbare financiële moeilijkheden die doen vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet zal nakomen, bij ontbinding, beëindiging van de activiteiten bij de klant en bij wijziging van controle in hoofde van de klant, onverminderd door de klant verschuldigde schadevergoeding. De klant kan de overeenkomst met ons met onmiddellijke ingang en zonder vergoeding beëindigen bij ernstige wanprestatie in onze hoofde of bij faillissement van onze onderneming, onverminderd door ons verschuldigde schadevergoeding.

In geval van beëindiging van de Overeenkomst, zijn alle door de Klant aan ons verschuldigde bedragen onmiddellijk en volledig opeisbaar en treedt er schuldvergelijking op, zelfs voor onze niet-vervallen vorderingen.

Aansprakelijkheid

Wij kunnen enkel aansprakelijk worden gesteld voor zware fout of in geval van opzet.

In geen enkel geval kunnen wij aansprakelijk worden gesteld voor algemene of bijzondere onrechtstreekse schade, economische schade, gevolgschade, en kosten (waaronder o.a. advocatenkosten, expertisekosten);

Voor zover wij bij de uitvoering van onze verbintenissen afhankelijk zijn van de medewerking, diensten en leveringen van derden, kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade voortvloeiend uit hun fout, tenzij in geval van hun zware of opzettelijke fout.

Onze aansprakelijkheid is in alle gevallen steeds beperkt tot het bedrag dat aan de betreffende klant werd gefactureerd, behoudens in geval van opzet.

Wanneer wij ten gevolge van overmacht, zoals daar zijn (niet-limitatief) staking, lockout, e.d. niet in de mogelijkheid verkeren de overeenkomst uit te voeren, hebben wij het recht om de overeenkomst eenzijdig te beëindigen zonder schadevergoeding voor de klant.

Verbintenissen in verband met interim management en detachering

De klant verbindt er zich toe om de onboarding van de interim manager bij aanvang van de opdracht te organiseren, dit wil zeggen deze te ontvangen, deze te introduceren bij het team, en wegwijs maken in de onderneming van de klant, inbegrepen zo nodig een introductie/opleiding in de door de klant gebruikte softwaresystemen. De onboarding gebeurt op kosten en verantwoordelijkheid van de klant, tenzij anders overeengekomen.

Indien tijdens de looptijd van de opdracht de inhoudelijke specificaties voor het uitvoeren ervan wijzigen, zal de klant ofwel zelf instaan voor de opleiding van de interim manager, dan wel BrainTower vragen om zulks te doen. De kosten hiervan vallen ten laste van de klant. Opleidingen ingevolge wijziging van software of bedrijfsprocessen vallen steeds ten laste van de klant.

De uren die de interim manager besteedt aan onboarding en opleiding worden als gewerkte uren in rekening gebracht aan de klant tenzij anders wordt overeengekomen.

De klant zal BrainTower en zijn interim managers informeren over:

  • De beroepsrisico’s bij de klant
  • Bescherming en preventiemiddelen bij de klant
  • De organisatie van de eerste hulp bij de klant
  • De brandbestrijding en de evacuatie van personen, zoals voorzien in de preventiewetgeving en haar uitvoeringsbesluiten.

De interim managers zullen op geen enkel ogenblik als werknemer van de klant beschouwd kunnen worden. De klant zal geenszins gerechtigd zijn over hen enig gedeelte van gezag uit te oefenen dat normaal aan een werkgever toekomt

Alleszins worden volgende instructies die eventueel door de klant worden gegeven aan de interim manager niet als uitoefening van enig gedeelte van het werkgeversgezag beschouwd:

  • Instructies inzake termijnen van uitvoering van het werk of de oplevering van delen hiervan;
  • Instructies inzake aan te wenden technieken
  • Instructies inzake gestelde kwaliteitsnormen;
  • Instructies inzake toegang tot de locaties en/of faciliteiten, noodzakelijk voor het vervullen van de opdracht, waaronder o.a. badges, registratiesysteem, …
  • Omstandigheden, procedures en handelswijzen, waarmee rekening dient gehouden te worden voor het vervullen van de opdracht, waaronder o.a. bestaande veiligheidsvoorschriften, vertrouwelijkheidvereisten, andere lopende werken die de chronologie van de werken bepalen;
  • Dringende interventies om economische schade te voorkomen/te beperken;
  • Instructies inzake normale opening- en werktijden bij de Klant, doch zonder daarbij de instructies in het kader van de wetgeving inzake arbeidsduur aan te tasten die uitsluitend aan BrainTower toekomen;
  • Instructies in het kader van de verplichtingen die de klant zijn opgelegd door de wetgeving betreffende het welzijn op het werk.

Tevens zal de klant erover waken dat hij, voor zover nodig en van toepassing, voldoet aan zijn informatieplicht, waarbij hij het bestaan van de overeenkomst dient mede te delen aan hetzij de ondernemingsraad, het comité bescherming en preventie op het werk of de vakbondsafvaardiging

De klant is verplicht om BrainTower periodiek en in elk geval op eerste verzoek van BrainTower te informeren over het functioneren en welzijn van de interim manager.

In geval van arbeidsongeval zal de klant, na alle dringende maatregelen te hebben getroffen, onmiddellijk BrainTower verwittigen en alle nodige informatie verschaffen voor het opstellen van de ongevalsaangifte. Bij uitstel of verzuim hiervan zal de klant rechtstreeks aansprakelijk zijn. De klant zal het omstandig verslag opmaken en instaan voor de bijbehorende kosten. BrainTower zal de nodige inlichtingen ter beschikkingen stellen en, indien nodig, meewerken aan het onderzoek.

Eigendomsvoorbehoud producten

De geleverde producten blijven onze eigendom tot op het ogenblik van de volledige betaling van de overeengekomen prijs, kosten, interesten en eventuele schadevergoedingen. Het risico wordt evenwel overgedragen op de klant vanaf het ogenblik van de levering.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom op en gerelateerd aan onze producten/diensten en daarmee verband houdende knowhow blijven ons toebehoren, tenzij indien anders bepaald.

Het is de klant niet toegestaan om zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming de geleverde en/of ter beschikking gestelde producten/diensten geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen of verspreiden of voor een ander doel aan te wenden waarvoor deze zijn bestemd.

Privacy 

Onze privacyverklaring is integraal van toepassing op onze overeenkomsten en kan worden teruggevonden op onze website. De klant erkent deze te hebben ontvangen, gelezen en aanvaard.

Overdracht

Het is ons toegestaan om onze rechten en verplichtingen uit de overeenkomst met de klant geheel of gedeeltelijk aan een derde over te dragen.

Bevoegdheid en toepasselijk recht

Op onze overeenkomsten is Belgisch recht van toepassing. Alle geschillen worden voorgelegd aan de rechtbanken van Antwerpen, afdeling Antwerpen. Wij behouden ons evenwel het recht voor om het geschil voor te leggen aan de rechtbanken van de woonplaats/maatschappelijke zetel van de klant.